30523 Active Recovery Moray 010

A’ Dèanamh Diofar

Tha sluagh ann am Moireibh a’ cleachdadh spòrs gus cuideachadh le am beatha atharrachadh

Tha pròiseact ann am Moireibh a’ cleachdadh ball-coise airson taic a thoirt do dhaoine le dùbhlain a thaobh slàinte inntinn agus ro-dhèidhealachd, agus gan cuideachadh le cosnadh a lorg.

Is e com-pàirteachas a th’ ann an Active Recovery Moray (Ath-shlànachadh Gnìomhach Mhoireibh) eadar Ionadan Spòrs Coimhearsnachd Mhoireibh, Urras Coimhearsnachd is Spòrs Eilginn, Poileas Alba agus Arrows – seirbheis Quarriers, a tha a’ toirt taic do dhaoine fa leth agus teaghlaichean air feadh sgìre Mhoireibh, a tha fo bhuaidh dhrogaichean agus deoch-làidir.

Thòisich e sa Chèitean 2022 le amas air cothroman spòrs an-asgaidh a sholarachadh gus ceadachadh do chom-pàirtichean eòlas a chur air an raon fharsaing de bhuannachdan corporra is inntinn an lùib a bhith a’ fuireach gnìomhach, a thuilleadh air e a bhith na àrd-ùrlar airson feabhas a thoirt air in-ghabhail shòisealta, sgilean beatha a neartachadh, misneachd a thogail agus cothroman cosnaidh san àm ri teachd a mheudachadh. Tha com-pàirtichean gam moladh airson nan seiseanan leis na seirbheisean sòisealta, Arrows agus luchd-obrach an NHS.

Thuirt Dimitris Chrysanthakopoulos, Oifigear Leasachaidh Ionad Spòrs Coimhearsnachd Mhoireibh: “A’ tighinn a-mach à pandamaig COVID-19, bha mothachadh do shlàinte inntinn glè àrd agus bha fios againn gun robh sin gu bhith na phrìomhachas san sgìre. Bha am pròiseact a chuir sinn air bhonn mar nì a bha dha-rìribh a dhìth air an sgìre. Chaidh mise a chonaltradh ri Arrows, mhìnich mi mo bheachd dhaibh agus ghabh iad ris bhon fhìor thoiseach. Fhuair iad fiosrachadh air ais bhon luchd-dèiligidh aca fhèin an toiseach gus ar cuideachadh leis a’ phròiseact a chur ri chèile, sin an t-adhbhar a roghnaich sinn ball-coise mar ghnìomhachd.

“Aon uair ’s gum faca daoine na toraidhean a bha sinn a’ faighinn, chùm e air a’ fàs agus bha sinn a’ faighinn ais-fhiosrachadh math bhon luchd-compàirt. Bha na com-pàirtichean a ‘ dol don ionad obraichean agus gu coinneamhan obair shòisealta ’s iad ag ràdh cho math ’s a bha iad a’ faireachdainn bho thòisich iad sna seiseanan ball-coise.  

“Tha e mìorbhaileach fhaicinn. Cha robh dùil agam ris an ìre seo de bhuaidh nuair a thòisich sinn air a’ phròiseact. Chì thu cho toilichte ’s a tha a h-uile duine aig na seiseanan, chan ann a-mhàin a’ cluich ball-coise ach a bhith comasach air coinneachadh agus caraidean a dhèanamh le daoine aig a bheil na h-aon dhùbhlain riutha fhèin. ’S e àrainneachd bhlàth shocair a th’ ann. Cha bhiodh fios agad gu bheil na daoine sin a’ dèiligeadh ris na dùbhlain a th’ aca.”

Tha maoineachadh a fhuaireadh aig an toiseach bho Arrows, Poileas Alba agus Ionadan Spòrs Coimhearsnachd Mhoireibh air ceadachadh don phròiseact seisean ball-coise an-asgaidh a ruith gach seachdain anns an Gleaner Arena ann an Eilginn. Tha na seiseanan nan àite sàbhailte do na com-pàirtichean a thighinn ann agus coinneachadh ri daoine eile a tha a’ dol tro na duilgheadasan ceudna nam beatha.

Tha gach seisean a’ faotainn taic bho bhall de sgioba taic dhrogaichean is alcol Arrows a thuilleadh air oifigear poilis ionadail, a tha air a dhol tro thrèanadh bho Chomann Slàinte Inntinn na h-Alba (SAMH), a’ ceadachadh dhaibh còmhraidhean slàinte inntinn fiosraichte a chumail agus taic a thoirt do chom-pàirtichean.

Tha am pròiseact a’ toirt buaidh mhòr. Tha Jonathan Mitchell air a bhith a’ frithealadh bhon toiseach, tha ADHD air agus bha e gun obair. Bha Jonathan cho measail air a’ phròiseact ’s gu bheil e a-nis air teisteanasan coidsidh a dhèanamh air-loidhne agus a’ stiùireadh nan seiseanan e fhèin. Chaidh aige air obair a lorg cuideachd agus tha e ag ràdh gur e duine a th’ ann a-nis a tha gu tur diofraichte.

Thuirt Jonathan: “Thòisich mi a’ tighinn an seo oir bha mi a’ strì ri mo shlàinte inntinn. Bha mi a’ faireachdainn gu robh rudeigin a dhìth nam bheatha agus tha na seiseanan ball-coise air tòrr a thoirt dhomh.  Ann a bhith a’ dèanamh coidseadh a-nis, tha e a’ faireachdainn math a bhith comasach air buaidh a thoirt air beatha dhaoine eile agus tha a bhith a’ dèanamh cinnteach gun tèid iad dhachaigh le fiamh-ghàire air an aodann a’ toirt faireachdainn math dhomh.”

Thuirt com-pàirtiche eile, Connor Dalgarno: “Bha na t-slàinte inntinn agamsa a’ dol a-mach à rian aig deireadh 2021 agus toiseach  2022. Chunnaic mi post air Facebook mu dheidhinn Active Recovery Moray agus smaoinich mi gun robh cho math dhomh fheuchainn. Nuair a thàinig mi don togalach, bha mi a’ faireachdainn gun robh gràdh ga thoirt dhomh an seo, agus tha mi air caraidean a dhèanamh a bhios agam fad mo bheatha.”

Air feadh Alba, bidh lìonra de dh’Oifigearan Ionad Spòrs Coimhearsnachd ag obair le stiùirichean sa choimhearsnachd ionadail gus cuideachadh le cnapan-starra a thuigsinn agus modhan-obrach in-ghabhalach a leasachadh, gus dèanamh cinnteach gum fàs gach neach gnìomhach. Tha iad a’ cuideachadh le com-pàirteachasan a stèidheachadh agus planaichean is goireasan a leasachadh gus cothrom agus comas a thogail ann am buidhnean coimhearsnachd.

Tha soirbheachadh a’ phròiseict air leantainn gu planaichean airson leudachadh a-mach gu barrachd sgìrean ann am Moireibh tro chlubaichean spòrs ionadail agus le diofar sheòrsaichean spòrs. Tha e air leantainn cuideachd gu Cairt Slàinte Inntinn Mhoireibh airson Gnìomhachd Chorporra a leasachadh, a chì clubaichean san sgìre a’ toirt gealltanas air  luchd-obrach a thrèanadh, a bheir àrainneachd nas in-ghabhalaiche do chom-pàirtichean. Tha cuid de chom-pàirtichean Active Recovery Moray aig a bheil feum air taic sònraichte ach tha planaichean nan àite airson taic a thoirt do dhaoine aig a bheil feum air, ach a tha comasach air com-pàirt a ghabhail anns na prìomh sheiseanan cluba. 

Share links

Related Articles

IMG 3822 (1)

Positive change at Bowls Scotland

Bowls Scotland's commitment to staff and members wellbeing

Read More
Isla Short racing on her bike

Navigating the climbs: Isla Short's story

Crashes, setbacks and mental resilience. The journey of Isla Short.

Read More
Female under 18 year old volleyball team bench.

Tartan Talent Pathway

Scottish Volleyball’s Tartan Talent Pathway is fostering positive team culture amongst promising young talent.

Read More