Dorian Marshall taking part in badminton at St Madoes Active Sport Hub

Spòrs fad beatha: Dorian Marshall

Oifigear poilis air chluaineas a’ faotainn buannachd bho chom-pàirteachadh ann an co-ionad spòrs coimhearsnachd

Tha ionad spòrs soirbheachail ann an Siorrachd Pheairt a’ comasachadh do dhaoine sna coimhearsnachdan mun cuairt gu pàirt a ghabhail ann an gnìomhachd spòrs agus corporra fad am beatha.

Chaidh Ionad Madoch a thogadh a dh’aon ghnothaich, a stèidheachadh le Eaglais Paraiste St Madoes agus Kinfauns, na dhachaigh do dh’Ionad Spòrs Gnìomhach St Madoes (SMASH), a’ fosgladh a dhorsan ann an Cars Ghòbhraidh do chòrr air 400 neach gach seachdain.

Bho chlann ro-sgoile agus  am pàrantan gu inbhich nas sine, a’ gabhail a-steach daoine le crìonadh-inntinn, tha rudeigin ann do gach neach. Am measg an spòrs a tha ri fhaotainn, tha mion-teanas, badmanton is ball-lìn, iòga suidhichte,  aerobics sòisealta agus Zumba.

Thuirt an t-oifigear poilis, Dorian Marshall, 53 bliadhna a dh’aois: “Tha mi fhìn agus mo bhean gu mòr an sàs ann an Ionad Madoch. Mus do dh’fhosgail e, bha sinn a’ smaoineachadh air gluasad air falbh bhon bhaile ach tha e air ar beatha atharrachadh. 

“Bidh mi a’ cluich badmanton agus teanas bùird agus a’ gabhail pàirt ann an clasaichean eacarsaich. Bidh mi cuideachd ag obair gu saor-thoileach san ionad, mar a tha mo mhàthair a tha 72 bliadhna a dh’aois. Bidh ise a’ cuideachadh leis a’ bhuidheann crìonaidh-inntinn a bhios a’ gabhail pàirt ann an eacarsaichean suidhichte agus boccia.

“Gu h-inntinneil, gu corporra agus gu sòisealta, tha sinn uile a’ faotainn buannachd às an ionad.”

Mus do dh’fhosgail an t-ionad, thuirt 40 inbheach aois 70 bliadhna agus còrr nach robh iad a’ com-pàirteachadh ann an gnìomhachdan eacarsaich eagraichte. A-nis, tha còrr air 60 neach sa bhuidheann aoise seo a’ gabhail pàirt ann an gnìomhachd gach seachdain.

Ghabh 876 seisean àite ann an 2019/20 le cuibheas de 10.5 com-pàirtiche, le dà thrian dhiubh boireann.

Ged a tha an t-ionad air maoineachadh fhaotainn airson neach-obrach for-ruigheachd spòrs làn-thìde, tha obair shaor-thoileach air a bhith aig teis-meadhain a shoirbheachaidh còmhla ri co-obrachadh dlùth eadar an eaglais, Bun-sgoil St Madoes, trì clubaichean spòrs ionadail agus Live Active Leisure.

Tha a dhà-dheug de na saor-thoilich air duaisean stiùiriche badmantoin a chosnadh o chionn ghoirid, tha 14 air trèanadh boccia a chrìochnachadh, tha còignear air soirbheachadh ann an cùrsa stiùiriche boccia agus tha dithis air soirbheachadh ann an cùrsa stiùiriche deogaidh.

 Thuirt Gemma Simpson, oifigear leasachaidh ionad spòrs coimhearsnachd: “Is e an nì as toigh leam mu Ionad Madoch, an dòigh-obrach a th’ aca co-cheangailte ri daoine agus gnìomhachd chorporra,  agus an dòigh a chruthaich iad cothroman airson com-pàirteachadh a dh’aindeoin do chomais, aois no ìre beatha.

 “Tha e na àrainneachd cho fàilteachail agus mìorbhaileach a bhith a’ faicinn theaghlaichean san t-seòmar mhothachail, no daoine nas sine as dòcha a-staigh airson cupan teatha a’ togail racaid bùird-teanais airson iomairt goirid no com-pàirteachadh ann an clas eacarsaich suidhichte.”

 

Tuilleadh fiosrachaidh

Faigh a-mach mu chothroman com-pàirteachaidh spòrs ann am Peairt is Ceann Rois  air làrach-lìn Live Active Leisure

Faigh a-mach tuilleadh mu ionadan spòrs coimhearsnachd agus lorg an t-ionad as fhaisge air làrach-lìn spòrsalba

Spòrs Fad Beatha: is e ath-sgrùdadh bliadhnail spòrsalba airson 2019-20, an geàrr-iomradh air adhartas.

  • Tadhail air duilleag dachaigh a’ phròiseict gus an dàta a thuigsinn, a tha a’ taisbeanadh ar n-adhartais rè na h-ùine Giblean 2019 gu Màrt 2020
  • Faigh a-mach tuilleadh mu Spòrs Fad Beatha – ar ro-innleachd chorporra a chaidh fhoillseachadh ann an 2019
  • Ùraich d’ fhiosrachadh tro ath-sgrùdaidhean bliadhnail air làrach-lìn spòrsalba.

 

Share links

Related Articles

SF2.jpg

Concussion educators appointed

Three leading concussion experts to develop free educational resources

Read More
Cycling Fund Launch 2020 Kids MTB sml.jpg

£1million Community Cycling Fund

£1million fund launched to celebrate the power of the bike

Read More
Cricket review header

Interim update on review into racism in Scottish cricket

Plan4Sport publishes interim report on review progress

Read More